Sunday, November 13, 2005

Skal ytringsfriheten på internett bevares?

EU tok nylig parti med Cuba, Kina, Saudi Arabia og Iran i et forsøk på å presse for mer overnasjonal kontroll, og dermed indirekte sensur, av internett, i direkte konfrontasjon med USA. Norske myndigheter stiller seg på sensursiden, sammen med EU:

Norge: på parti med sensurstater på internett

Den norske regjering støtter helhjertet fremstøtet for å fravriste stiftelsen ICANN overoppsynet med retningslinjer for internett, og vil ha det overført til nasjonalstater og industri. - Det betyr at stater som misliker ytringsfrihet, vil få muligheter til å bestemme innholdet på nettet, sier Gisle Hannemyr ved Universitetet i Oslo. Innslaget i "Verden på lørdag" utviklet seg til en ubehagelig forestilling for statssekretær i UD, Raymond Johansen. Johansen spant videre på motviljen mot USA-dominans, vs. ønske om demokratisering, dvs. FN. Men så var Gisle Hannemyr også invitert, og han har ganske høy kredibilitet på området. Han kunne fortelle at dagens ordning fungerer bra: Det er ikke USA som styrer, men et uavhengig styre. Mens de kreftene som vil ha forandring, vil at statene og industrien skal bestemme. Idag er nettet brukerstyrt, her er det krefter som vil inn som ønsker kontroll med innholdet, fremholdt Hannemyr.


Dette føyer seg inn blant en serie nasjonale sensurfremstøt i det siste. Delvis debatteres det økt sensur internt i pressen selv:

Pressen vil kneble sine lesere - igjen

Skal en gjeng antikverte pressefolk få bestemme at du ikke får komme til orde på Internett? Men nå syns visst redaktørene det er nok ytringsfrihet. Nå vil pressen kneble sine lesere igjen. Det handler om pressens egen «Vær varsom»-plakat. Plakaten definerer hva som er skikk og bruk i pressens egne rekker. Det betyr at ordet ikke lenger er fritt på nettsteder som utgis i regi av «ansvarlige» medier, som VG, Dagbladet og Se og Hør, eller Neste Klikk. Tvert imot vil alle dine kommentarer måtte filtreres og kanskje redigeres før de blir godkjent. Temmingsforsøket vil uansett mislykkes, og bare ende med å slå tilbake som en bumerang på mediene selv. Debatten dør ikke hen om de store avisene stenger leserne ute ved å forhåndssensurere innlegg. Den vil bare flytte seg over i andre fora.

Først og fremst er det imidlertid myndighetene som presser på:

Skjerper lovverket

- Meldinger på nettet kan rammes av en skjerpet straffelovgivning, sier kommunal og regionalminister Erna Solberg. Det kan blant annet innebære skjerpet overvåkning og strengere straffer for krenkende meldinger på internett. Den nye loven er først og fremst utformet med tanke på diskriminerg av mennesker med etnisk bakgrunn.


Rasismeparagrafen innskjerpes, og siktes klarere inn mot også mindre, private nettsider ("spres blant allmennheten"):

§ 135a (Rasismeparagrafen)

Med bøter eller fengsel inntil 2 år straffes den som ved uttalelse eller annen meddelelse, herunder ved bruk av symboler, som framsettes offentlig eller på annen måte spres blant allmennheten, truer, forhåner eller utsetter for hat, forfølgelse eller ringeakt en person eller en gruppe av personer på grunn av deres trosbekjennelse, rase, hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse.

Samtidig defineres "rasisme" offisielt helt klart til å omfatte religion, noe islamske organisasjoner neppe unngår å legge merke til og gjøre maksimalt ut av:

Ord og uttrykk

Rasisme: Begrunnelse og rettferdiggjøring av forskjellsbehandling av enkeltpersoner eller grupper med utgangspunkt i deres «rase», hudfarge, trosbekjennelse, avstamning, nasjonal eller etnisk opprinnelse.

§ 135 a, som allerede er blitt kritisert for å være en innskrenkning av ytringsfriheten fra juridisk hold, og som legger klare grenser for ytringer, er ikke nok for Norge. Hvem skal definere hva som er rasistiske ytringer med en så ullen lovtekst? Loven er som skapt for statlig diktat, under særlige hensyn kan man pålegge hva det skulle være for å innskrenke den enkeltes ytringsfrihet og dermed implisitt frie meningsdannelse.

Det som skjer er at den flerkulturelle ideologien er slått feil. I stedet for å innrømme dette, vil vår elite heller velge seg et nytt folk. "Folket vil ikke ha vår ideologi. De vet ikke sitt eget beste, så vi må tvinge dem ved lov og propagandakampanjer a la Kina under Mao til at de skal vite sitt eget beste". Dette viser et tydelig slektskap mellom multikulturalismen og kommunismen, begge utopiske ideologier om tvungen likhet. Hvorfor innrømme mangler ved dine tanker når det er lettere å kneble dine kritikere?

Krever kamp mot hverdagsrasismen

- Vi må få til en enorm holdningsendring i det norske folk, sier statsråd Hilde Frafjord Johnson om arbeidet mot rasisme og diskriminering. Justisminister Odd Einar Dørum har på sin side tatt på seg å «dressere» politiet, påtalemyndigheten og domstolene for å luke vekk ulike former for diskriminering. Målet er å få fjernet rasistisk innhold på internettet og påtale straffbare forhold. Kripos og Politiets sikkerhetstjeneste samarbeider.

Kripos, som ellers jobber med barneporno og allerede filtrerer dette, skal jobbe med saken, sammen med PST som skal overvåke potensielle terrorister. Får vi nå filtrering av "rasistiske" nettsider? Hvem bestemmer hvilke det er? Og hvorfor skal politiet jobbe med politiske ytringer på private sider på internett, når mange innfødte nordmenn ikke lenger føler seg trygge på gata i sine egne byer? Kan det tenkes at det er viktigere å fjerne kritikk av det flerkulturelle innvandringssamfunnet enn å rydde opp i skadevirkningene av det?

De som er opptatt av fortsatt ytringsfrihet på internett både i Norge og i verden forøvrig bør støtte fortsatt amerikansk overoppsyn med nettet. Amerikanerne har gjort en god jobb hittil, og få land i verden har en sterkere tradisjon for forsvar av det frie ord. Et korrupt FN der Kinas kommunistparti har vetorett og islamske land utgjør en stor og tung blokk er ikke egnet til å ta vare på et så viktig medium. Norske og europeiske myndigheter utviser en høy grad av hykleri, ved ofte å tale for opposisjonelles ytringsfrihet i andre deler av verden mens de går langt å sensurere dem hjemme.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home